Preventie- en Integriteitsbeleid Zaanse Roller Club Pauwin

Algemeen

Zaanse Roller Club Pauwin staat voor een veilig sportklimaat voor kinderen en vrijwilligers. Te allen tijde wordt hiernaar gehandeld en zullen alle activiteiten hierop gericht zijn. Om dit te borgen voeren we preventief beleid en herzien we dit jaarlijks.

 

Verenigingen die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag met kinderen of vrijwilligers te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

 

Zaanse Roller Club Pauwin wil de vrijwilligers en leden een veilig sportklimaat aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Daarvoor heeft Zaanse Roller Club Pauwin enkele maatregelen ingevoerd:

ü  Alle vaste vrijwilligers* (die omgang kunnen hebben met leden onder 18 jaar) beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.

ü  Zaanse Roller Club Pauwin onderschrijft haar gedragscode.

ü  Zaanse Roller Club Pauwin onderschrijft haar omgangsregels

 

In de vergadering van 30 november 2021 heeft het Bestuur van Zaanse Roller Club Pauwin aangegeven in te stemmen met dit integriteitsbeleid. Het beleid is digitaal ondertekend door alle bestuursleden. Het beleid zal gedeponeerd worden bij het NOC*NSF. Tevens zal Zaanse Roller Club Pauwin de kosten voor het aanvragen van de VOG verrekenen met NOC*NSF. Er zijn dus geen kosten verbonden aan dit beleid voor de vrijwilliger of stagiair.

 

*Onder vaste vrijwilligers worden verstaan alle bestuursleden, train(ers)sters, TC-teams (kunstrijden, show en rolhockey), activiteitencommissie en overige personen aangewezen door het bestuur. Uitzonderingen zijn ouders die incidenteel helpen, verplicht is dan wel de aanwezigheid van een vaste vrijwilliger.

 

Gedragscode Zaanse Roller Club Pauwin

Deze gedragscode is gebaseerd op onze ethische principes en heeft de volgende doelstellingen:

·      Inspireren en ondersteunen van vrijwilligers en stagiairs om in lijn met onze uitgangspunten en waarden van Zaanse Roller Club Pauwin te handelen

·      Bevorderen van de veiligheid van vrijwilligers, stagiairs en leden die voor of met Zaanse Roller Club Pauwin werken

·      Bevorderen van professionaliteit in handelen

 

Als vrijwilliger of stagiaire van Zaanse Roller Club Pauwin dient u zich te houden aan deze gedragscode, die u de volgende verplichtingen oplegt:

1)         U dient zich te gedragen op een wijze die past bij uw positie als positief rolmodel ten opzichte van kinderen en als representant van Zaanse Roller Club Pauwin.

2)         Zelfs in gevallen waar het gedrag niet is gedefinieerd of bedoeld in een gedragscode, beleid of waarschuwing, dienen vrijwilligers en stagiairs zich te onthouden van gedrag dat algemeen wordt beschouwd of kan worden beschouwd als ontoelaatbaar.

3)         U dient de relevante lokale en landelijk geldende wetgeving na te leven van Nederland, evenals de Nederlandse wetgeving, inzake het werken met volwassenen en kinderen en het discrimineren.

4)         Taalgebruik en onderwerpen aanpassen aan de situatie en suggestieve opmerkingen tegen kinderen te vermijden.

5)         U een voorbeeldgedrag toont, niet schreeuwt of kwetsende opmerkingen maakt richting vrijwilligers, ouders en al helemaal niet tegen kinderen

6)         U houdt te allen tijde uw handen thuis: u raakt kinderen niet op een agressieve of seksuele manier aan.

7)         Tijdens het vrijwilligerswerk is het gebruik van alcohol en drugs strikt verboden.

8)         Fotografie is normaliter toegestaan, maar vraag voordat u foto’s neemt van bezoekers en/of kinderen toestemming. Vraag specifiek toestemming als de foto’s bestemd zijn voor publicatie/Website.

9)         Vrijwilligers en stagiairs voeren hun werk uit zonder onderscheid te maken op grond van religie, filosofische overtuiging, politieke kleur, ras, sekse of andere persoonlijke kenmerken.

10)      Collegialiteit en een positief werkklimaat: collega’s dienen op positieve en correcte wijze te worden behandeld ten einde een goed werkklimaat te scheppen. Zaanse Roller Club Pauwin staat geen ongewenst gedrag toe, zoals pesten, intimideren, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie.

11)      Het is binnen bepaalde situaties gebruikelijk dat kleine geschenken worden gegeven en ontvangen. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar er kleven ook integriteitsrisico’s aan het aanvaarden van geschenken. Daarom moet er uiterst zorgvuldig met geschenken of uitnodigingen worden omgegaan. Een geschenk mag nooit worden aangenomen als er een tegenprestatie aan vast zit en de onafhankelijkheid van de medewerker in gevaar zou kunnen komen.

12)      Vrijwilligers en stagiairs zullen de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, uitrusting en apparatuur zorgvuldig als ‘goed huisvader/moeder’ beheren en gebruiken.

13)      Schending van deze gedragscode door vrijwilligers en stagiairs, (met inbegrip van zorg omtrent vermoedens van misbruik en uitbuiting), moet na constatering direct worden gemeld aan het Bestuur van Zaanse Roller Club Pauwin.

 

Omgangsregels Zaanse Roller Club Pauwin

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers, stagiairs en minderjarige bezoekers aan de activiteiten bij Zaanse Roller Club Pauwin zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt en het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Daarnaast geven we les en komt het regelmatig voor dat we kinderen begeleiden bij een oefening en ze hiervoor dus vastpakken.

 

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen volwassen(vrijwilligers), stagiairs en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

 

Daarom heeft Zaanse Roller Club Pauwin voor al haar vrijwilligers en stagiairs Omgangsregels opgesteld. De Omgangsregels bestaan uit twee delen:

       Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én (vrijwillige) medewerkers

       De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door Zaanse Roller Club Pauwin wordt gevoerd.

 

Wanneer je bij ons komt werken, als vaste vrijwilliger of stagiaire, vragen wij je deze Omgangsregels te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de omgangsregels kent en volgens de omgangsregels zult handelen.

 

De omgangsregels voor vrijwilliger en stagiairs:

1)    De vrijwilliger en stagiaire moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen.

2)    De vrijwilliger en stagiairs dringen niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

3)    De vrijwilliger en stagiairs onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de kinderen.

4)    Zaanse Roller Club Pauwin hanteert een kleedkamerbeleid, waarin meisjes en jongens zo veel mogelijk gescheiden zijn. Toegang tot deze kleedkamer zonder toestemming is niet toegestaan.

5)    Indien de vrijwilliger en/of stagiairs gedrag opmerken dat niet in overeenstemming is met deze Omgangsregels en/of bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan direct melding te maken bij het bestuur van Zaanse Roller Club Pauwin.

6)    In die gevallen waar de Omgangsregels niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de (vrijwillige) medewerkers en stagiairs in de geest van de Omgangsregels te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur van Zaanse Roller Club Pauwin.

 

Definitie seksueel grensoverschrijdend gedrag en sancties

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met kinderen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met kinderen, kunnen worden gesanctioneerd door een procedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan o.a. uit het uitsluiten van (vrijwilligers) werk en een toegangsverbod tot de sporthal tijdens trainingen/evenementen van Zaanse Roller Club Pauwin.

 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met kinderen waarvan het bestuur van Zaanse Roller Club Pauwin oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen direct bij politie/justitie worden gemeld.

 

Deze gedragscode is op 30 november 2021 vastgesteld door het bestuur van Zaanse Roller Club Pauwin. Jaarlijks zal dit beleid worden geëvalueerd.

 

Vertrouwenspersoon

Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag bestaat er de mogelijkheid om hierover contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van Zaanse Roller Club Pauwin.

Naam:                      Harry Hendriks

Telefoonnummer:    06-2219 9844

E-Mail:                     hh.jobo@ziggo.nl

 

Lees hier het door het bestuur, van de Zaanse Roller Club Pauwin, ondertekende document.